Новини

О Б Я В А
ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7-ми клас: Срок на обучение 5 години
РЕМОНТ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
ПРОФЕСИЯ: АВИАЦИОНЕН ТЕХНИК – нова за региона специалност, свързана с производството и ремонта на авиационна техника – с засилено изучаване на английски език
Приемът се извършва след външно оценяване на учениците от 7-ми клас и класиране по балообразуващи предмети: утроената оценка от теста по математика, оценката от теста по български език и литература и оценките по математика и физика и астрономия от удостоверението за завършен седми клас

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8-ми клас: Срок на обучение 4 години
АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА (ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ) – Завършилите и придобили трета степен на професионална квалификация имат право да извършват годишни технически прегледи на моторни превозни средства. Учениците получават безплатно обучение за придобиване на свидетелство за управление на МПС категория „В”.

ОРТОПЕДИЧНА ТЕХНИКА И БАНДАЖИ: Придобиване на умения за извършване на производство, ремонт и техническо обслужване на протезни и ортезни средства.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – срок на обучение 4 години
ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО – МАШИНЕН ТЕХНИК

Приемът е по документи. Балообразуващи предмети: утроената оценка по математика и оценките по български език и литература и физика и астрономия от свидетелството за завършен осми клас.

Приемът за „Ортопедична техника и бандажи“ се извършва с утроената оценка по биология и здравно образование и оценките по български език и литература и физика и астрономия от свидетелството за завършено основно образование.
По време на обучението си в училището учениците могат да добият допълнителна правоспособност за водачи на електро и мотокари в предприятията, правоспособност по заваряване.
ЗА СПРАВКИ:
Канцелария: 0618/60284; ЗДУПД: 0878/907714
e-mail: ptvl@abv.bg
http://www.ptggo.com