Документи

Училищни критерии за установяване качеството на ПОО

 

УТВЪРДИЛ: ………….

Инж. Димитър Станчев,

Директор на ПТГ „Васил Левски”

Горна Оряховица

 

 

УЧИЛИЩНИ КРИТЕРИИ

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

            ОБЛАСТ 1: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 25 точки

 

            Критерии:

 

  1. Система за осигуряване качество на ПОО – 9,5 точки

 

Показатели:

 

1.1.         Разработена училищна програма за повишаване качеството на предлаганото ПОО;

1.2.         Вътрашноучилищни критерии за установяване качеството на ПОО;

1.3.         Създадена вътрешна система за осигуряване качеството на ПОО;

1.4.         Създаден механизъм за мониторинг и контрол на ПОО;

1.5.         Създаден механизъм за ранно предупреждение;

1.6.         Изготвен доклад от проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване на по-високо качество за ПОО.

 

  1. Инвестиции в ПОО – 4 точки

 

Показатели:

 

2.1.         Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти;

2.2.         Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета;

2.3.         Наличие на собствени приходи на училището.

 

 

 

 

 

  1. Квалификационна дейност – 2,5 точки

 

Показатели:

 

3.1.         Реализиране на квалификационната дейност за педагогическия персонал на вътрешноучилищно ниво;

3.2.         Реализиране на квалификационна дейност за педагогическия персонал, проведена от други институции;

3.3.         Споделяне на ефективни практики.

 

  1. Нормативно осигуряване – 3 точки

 

Показатели:

 

4.1.         Осигурен достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на училището;

4.2.         Осигурен достъп до учебната документация по изучаваните професии/специалности;

4.3.         Състояние на училищната документация.

 

  1. Училищен персонал – 6 точки.

 

Показатели:

 

5.1.         Наличие на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на персонала;

5.2.         Откритост и прозрачност при вземане на управленски решения;

5.3.         Делегиране на права;

5.4.         Критерии за оценка труда на учителите и служителите;

5.5.         Наличие на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото ПОО;

5.6.         Наличие на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности;

5.7.         Качество на административното обслужване.

 

ОБЛАСТ 2: УЧИЛИЩНА СРЕДА – 20 точки

 

Критерии:

 

  1. Индивидуална среда на ученика – 4,5 точки

 

Показатели:

1.1.  Наличие на мерки за адаптиране на ученика  към училищната среда;

1.2.  Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности;

1.3.  Осигурени условия за интерактивно учене.

 

 

  1. Училището като социално място – 6,5 точки

 

Показатели:

 

2.1.  Създадени условия за интегриране на ученици със СОП;

2.2.  Създадени условия за интегриране на обучавани възрастни в неравностойно положение;

2.3.  Предприети мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин;

2.4.  Предприети мерки за социализиране на курсистите (обучавани възрастни), за които българският език не е майчин;

2.5.  Наличие на правила за разрешаване на възникнали конфликти;

2.6.  Дейности за превенция и разрешаване на конфликти;

2.7.  Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището;

2.8.  Наличие на училищен сайт с актуална информация.

 

  1. Материално-техническа база – 9,0 точки

 

Показатели:

 

3.1.  Осигурена достъпна архитектурна среда спрямо необходимите потребности;

3.2.  Наличие на пропускателен режим, ориентири за ученици, родители и други външни лица;

3.3.  Относителен брой (в %) на класните стаи, поддържани и оборудвани с необходимия инвентар спрямо общия брой на класните стаи;

3.4.  Наличие на кабинети за професионално обучение;

3.5.  Наличие на съвременно оборудвани учебни работилници/лаборатории/ УТФ и други;

3.6.  Осигуреност с материали и консумативи за общообразователната подготовка;

3.7.  Осигуреност с материали и консумативи за професионалната подготовка;

3.8.  Достъпни за всички ученици и по всяко време на учебния ден библиотека и интернет;

3.9.  Функционално място на ученика в класната стая/кабинета/работилницата/физкултурния салон – наличие на регламентирани отговорности за реда и чистотата на работното място и спазването им. Опазване на интериора и екстериора на училището;

3.10.       Функционално място на учителя – осигурен постоянен достъп до интернет и до актуална научна и педагогическа литература.

 

ОБЛАСТ 3: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ – 40 точки

 

Критерии:

 

  1. Учебна дейност – 10 точки

 

Показатели:

1.1.  Подготовка и планиране на уроците;