Документи

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото ПОО

УТВЪРДИЛ:

Инж. Димитър Станчев,

Директор на ПТГ „Васил Левски”

Горна Оряховица

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО

НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2012/2013 година

 

         І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Програмата за повишаване на качеството на предлаганото Професионално образование и обучение (ПОО) в ПТГ „Васил Левски” се основава на: Препоръката на Европейския парламент и Съвета за приемане на Европейска референтна рамка за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение 18 юни 2009 година. Препоръката на Европейския парламент и Съвета от 12 февруари 2001 г. относно европейското сътрудничество при оценяване на качеството на училищното образование, Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Закон за професионалното образование и обучение, приоритетите на Министерството на образованието, младежта и науката, на Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново, на Община Горна Оряховица и спецификата на училището.

ІІ. ВИЗИЯ:

Професионалната гимназия да бъде национално призната като училище, предоставящо качествена подготовка в областта на професионалното образование и обучение  и ползващо се с доверието на стопанските организации – потребители на кадри и обществеността в региона. Осъвременяване на традициите във възпитателната дейност в мултиетническа среда.

ІІІ. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА:

Нашата цел е да подготвяме учениците за учене през целия живот, като предоставяме качествено професионално образование, отговарящо на световните тенденции. Качественото образование дава възможност на младите хора за по-добра реализация и конкурентноспособност на пазара на труда, както  и лична удовлетвореност. Възпитателната дейност изгражда у учениците съпричастност към проблемите, както на училището, така и на обществото.

Приоритетно направление 1.

Повишаване на качеството на професионалното образование и обучение;

Приоритетно направление 2.

Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите.

Приоритетно направление 3.

Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище.

Приоритетно направление 4.

Осигуряване на равен достъп до качествено образование.

Приоритетно направление 5.

Удовлетворяване на образователните потребности на даровити и изоставащи ученици.

Приоритетно направление 6.

Предотвратяване на преждевременното напускане на училище.

Приоритетно направление 7.

Взаимодействие с родителската общност, училищното настоятелство и бизнеса в региона.

Приоритетно направление 8.

Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците.

Приоритетно направление 9.

Изпълнение на Националната стратегия за „Учене през целия живот”.

Приоритетно направление 10.

Участие в национални и европейски програми и проекти.

Приоритетно направление 11.

Осъвременяване на традициите във възпитателната дейност в мултиетническа среда.

Приоритетно направление 12

Подобрение във външната и вътрешната среда на училището.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

«ВАСИЛ ЛЕВСКИ»

Приоритетно направление I

 

Повишаване на качеството на професионалното образование и обучение

 

 1. 1.                Цели:
 • Осигуряване на качествено и ефективно образование.
 • Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
 • Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.
 • Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 •  Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 • Развитие на компютърните умения на училищната общност.
 • По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност,  проектна работа ).
 1. 2.                Действия предприети за постигане на целите:
 • Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
 • Реализиране на прием по актуални специалности, отговарящи на търсеното  на пазара на труда.
 • Акцент върху грамотността (български език и математика).
 • Създаване на условия за изяви  на  учениците.
 • Диференциация  на  обучението  в  посока  на желания   и възможности на обучението по следните основни направления – професионална подготовка, математика, български  език  и литература, чужди езици, информационни технологии и спорт.
 • Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.
 • Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците.
 • Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите.
 • Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всеки ученик и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.
 • Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици. Извършване на перспективен прием за ученици в прогимназиален и гимназиален етап на средна образователна степен, с цел продължаване на образованието в нашето училище.
 • Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:
 • поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал
 • използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания;
 • извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;
 • успешно въвеждане на нови учебни програми
 • Стриктно спазване на изискванията:
 • за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на учениците
 • за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и непедагогически персонал;
 • за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;
 • Засилване взаимодействието с родителите, общността и училищното настоятелство.
 • Използване на създадени мултимедийни материали.
 • Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие.
 • Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.
 • Подкрепа на изявата и развитието на даровитите ученици.
 • Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.

Приоритетно направление II

 

Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите

 

1. Цели:

 • Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите работещи в училището.
 • Продължаване/ Оптимизиране структурата / на изградената система за квалификация.
 • Повишаване на изискванията към работата на учителя.
 • Квалификация на учителите за работа с родителите ученици в риск от отпадане.

2. Действия предприети за постигане на целите:

 • Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител или възпитател. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия.
 • Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
 • Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
 • Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.
 • Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност и измерване на резултатите.
 • Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението – засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи от ППЗНП и вътрешните правилници и наредби.
 • Подкрепа за учители, работещи с надарени ученици.
 • Обмен на информация и съобщения чрез e-mail.
 • Участие във всички форми за квалификация организирани на регионални ниво.
 • Квалификация на учителите за работа с ученици в риск от отпадане.
 • Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики.
 • Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване на актуализирани оценъчни карти.
 • Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.

Приоритетно направление III

 

Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище

 

1. Цели:

 • Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Реализиране на ефективна рекламна кампания за  постиженията на училището
 • Поддържане  на интернет страница на училището, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.

2. Действия предприети за постигане на целите:

 • Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците и техните професионални компетенции.
 • Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен характер
 • Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове дейност.
 • Организиране на спортни състезания по различни видове спорт.
 • Участие в културните празници на  общинско ниво.
 • Организиране училищни мероприятия с активното участие на ученици.
 • Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
 • Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.

Приоритетно направление IV

 

Oсигуряване на равен достъп до качествено образование

 

1. Цели:

 • Осигуряване на качествено и ефективно образование
 • Осигуряване на добро обучение на учителите и кариерна пътека
 • Повишаване на изискванията към работата на учителя
 • Обучение за работа в мултиетническа среда и деца със СОП
 • Осигуряване на равен достъп на всички ученици до съизмеримо по качество образование.
 • Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всеки ученик и възможност за пълноценна социална реализация

2. Действия предприети за постигане на целите:

 • Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение
 • Приемственост между всички фази от обучението
 • Работа в мултиетническа среда
 • Работа с деца със специални образователни потребности
 • Издигане равнището на езиковата подготовка
 • Развиване на достъпност до новите информационни технологии
 • Съвместно обучение и възпитание на ученици с различен етнически произход
 • Диференциране на грижите спрямо различните потребности на учениците.

Приоритетно направление V

Удовлетворяване на образователните потребности на даровити и изоставащи ученици

 

1. Цели:

 • Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
 • Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.
 • Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени
 • Развиване ефективността на връзката учител – родител.
 • Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми.
 • Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в посока утвърждаване на училището не само като образователен, но и като духовен, културен и професионален център.

2. Действия предприети за постигане на целите:

 • Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в извънкласни форми, ЗИП и СИП.
 • Поддържане на училищната мрежа за връзка с Интернет на всички корпуси, класни и административни стаи и кабинети на училището.
 • Изграждане на подходяща среда за даровити и изоставащи ученици чрез   активното съдействие на педагогическата колегия.
 • Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални проблеми на учениците.
 • За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.

Приоритетно направление VI

Предотвратяване на преждевременното напускане на училище

 

 1. 1.     Цели:

 

 • Намаляване на риска от преждевременно напускане на училище преди възникването на проблемите.
 • Предотвратява възникването на условия, при които може да започнат процеси водещи до проявяващи се на ранен етап предупредителни сигнали и предоставяне на целенасочена подкрепа на ученици или групи от ученици, които са застрашени от преждевременно напускане на училище.
 • Предоставяне на набор от механизми за подпомагане на отделните застрашени от отпадане ученици, съобразени с техните потребности
 • Подпомагане на преждевременно напусналите отново да се включат в образованието, чрез предлагане на пътища за завръщане в системата на образование и обучение и за придобиване на пропуснатите от тях квалификации.
 1. 2.                Действия предприети за постигане на целите:
 • Повишаване качеството на професионалното обучение и създаване на интерес към образованието, чрез осигуряване на условия за интерактивно учене (симулации, решаване на казуси, участие в проекти, експерименти, беседи, дискусии, дебати);
 • Повишаване на ангажимента на родителите, засилване на тяхното сътрудничество с учителите за увеличаване на мотивацията за учене сред учениците;
 • Наблюдение на отсъствията на учениците и причините за допускането им, както и поведението с цел недопускане на тормоз и насилие;
 • Повишаване на квалификацията на учителите за работа с ученици в риск;
 • Засилване на връзката между учителя и ученика, основаваща се на взаимно доверие и уважение;
 • Активна работа на училищната комисия за борба с противообществените прояви. Провеждане на индивидуални разговори с учениците в риск, както и с техните родители. Осъществяване на своевременна връзка с други заинтересовани лица и институции;
 • Подпомагане на пътуващите ученици, чрез осигуряване на безплатни карти за пътуване.
 • Включване на учениците в риск в извънкласни форми на обучение;
 • Агитиране на напусналите ученици отново да се включат в образованието, чрез самостоятелна, задочна форма на обучение или курсове за придобиване на правоспособност.

Приоритетно направление VII

Взаимодействие с родителската общност , училищното настоятелство и бизнеса в региона

 

1. Цели:

 • Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 • Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за народна просвета.
 • Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
 • Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.
 • Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.
 • Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия

2. Действия предприети за постигане на целите:

 • Повишаване на уменията за работа с родители
 • Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители
 • Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:
 • Да се срещат с класния ръководител и учители по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • Да участват в родителските срещи;
 • Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 • Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
 • Да участват в училищното настоятелство;
 • Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, от специалист;
 • Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
 • Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;
 • Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;
 • Намиране на нови форми за общуване;
 • Правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;
 • Присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказания на ученик.
 • Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
 • Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация
 • За успеха и развитието на учениците в образователно -възпитателния процес;
 • За спазването на училищната дисциплина;
 • Уменията за общуване с учениците и учителите;
 • Интегрирането им в училищната среда;
 • За посещаемостта на учебните часове от учениците;
 • За отсъствията на ученика от учебни часове,
 • Когато започне процедура за налагане на наказание;
 • Консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

Приоритетно направление VIII

Осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците

 

1. Цели:

 • Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците
 • Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики.
 • Развиване форми на ученическо самоуправление. /месец май/
 • Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
 • Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси.
 • Популяризиране постиженията на учениците и  учителите

2. Действия предприети за постигане на целите:

 • Развиване дейността на клубовете по интереси.
 • Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:
 • състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, спортни форуми;
 • отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния календар;
 • творческа “продукция” на определени клубове по интереси;
 • участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания.
 • Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Ефективно работещи клубове по интереси.
 • Оптимизиране работата на ученическия училищен парламент.
 • Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата колегия.
 • Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади.
 • Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.

Приоритетно направление IX

Изпълняване на национална стратегия за „Учене през целия живот”

1. Цели:

 • Продължаване организирането и провеждането на курсове за професионална квалификация.
 • Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.
 • Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал.

2. Действия предприети за постигане на целите:

 • Развитие на ефективни партньорства с ДИУУ – София, УАСГ и фирмите-партньори за практическата реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището.
 • Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.
 • Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите.
 • Активно участие в национални и международни програми, свързани с квалификация на педагогическата общност.
 • Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.
 • Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.
 • Развитие на електронните умения на учители и администрация.
 • Участие на учители в дистанционни форми обучение.

Приоритетно направление X

Участие в национални и европейски програми и проекти

 

1. Цели:

 • Развитие на конкурентно-способността на училището.
 • Участие на училищната общност с проекти по национални програми обявени от МОМН, покриващи наши потребности.
 • Участие на училищната общност с проекти по европейски образователни, културни и инвестиционни програми на Центъра за развитие на човешките ресурси и Структурните фондове.

2. Действия предприети за постигане на целите:

 • Кандидатстване с проектни предложения към национални програми от МОМН, които биха подпомогнали развитието на училището.
 • Търсене на европейски партньори за осъществяване на съвместни проекти.
 • Подаване на проектни предложения по програми Коменски, Леонардо Да Винчи.

Приоритетно направление XI

Осъвременяване на традициите във възпитателната дейност в мултиетническа среда

1. Цели:

 • Да се създадат адекватни условия за опазване и разбирателство между различните етнически и верски групи, като се полагат усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етнически и верски признак;
 • Създаване на предпоставки за по-успешна социализация на учениците от различна етническа общност;
 • Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опазване и духовно развитие на младите хора и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
 • Да се работи за сближаването на учениците от различни етнически групи в процеса на обучението им.
 • Сближаване в мултиетническа среда, чрез ангажиране на учениците в резултатна учебно-познавателна дейност
 • Повишаване на професионалната квалификация на учителите за успешна работа в мултиетническа среда.
 • Да се повиши мотивацията на учениците от етническите малцинства за по-активно участие в образователния процес.
 1. 2.     Действия предприети за постигане на целите:
 • Да се изгради и поддържа в училищната сграда и в извънкласните прояви българска езикова среда;
 • Да се създаде баланс в практикуването на майчиния и на българския език, като домът е „оставен” за майчиния, а училището за българския език;
 • Използване на интерактивни техники и методи на обучение за приобщаване и адаптиране на ромските деца към учебния процес;
 • Подобряване на работата с родителите в посока по-пълноценната интеграция на децата и младежите от етническите малцинства в училище;
 • Създаване на подходящи средства за съхранение и развитие на културната идентичност на учениците от различни етноси;
 • Включване на теми в провеждания час на класа по етническа толерантност;
 • В методическите обединения да се организират вътрешнопедагогически курсове;
 • Участие в празници и тържества.

Приоритетно направление XII

Подобрения във външната и вътрешната среда на училището

 

1. Цели:

 • Създаване  на условия за активна образователно – възпитателна дейност с учениците.
 • Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
 • Естетизация на околната среда.
 • Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика, изкуства, подобряване на учебната материална база.

 

2. Действия предприети за постигане на целите:

А. Подобрения във външната среда:

 • Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка.
 • Поддръжка на зелените площи.
 • Оформяне на училищния  двор.

Б. Подобрения във вътрешната среда:

 • Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинет, класна стая, коридори, фоайета, суха и топла връзки.
 • Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.
 • Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. Стремежът е – изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.

В. Поддържане на модерна ИКТ среда:

 • Участие в Националната образователна мрежа (НОМ) и ИКТ в Училище
 • Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.
 • Въвеждане   на   иновативни   технологии   в   образованието.
 • Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.
 • Активно участие в електронната свързаност на българските училища
 • Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.
 • Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.
 • Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището – ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.
 • Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес.