Документи

Правилник на ПТГ „Васил Левски“ Горна Оряховица за учебната 2012/2013

 

 

УТВЪРДИЛ: ………………………

ДИРЕКТОР НА ПТГ “В. ЛЕВСКИ”

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

(инж. Д. Станчев)

 

П Р А В И Л Н И К

 

НА ПТГ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

СЪГЛАСНО ЗНП И ППЗНП (ДВ БР. 68 ОТ 1999г.,

Изм. Бр. 19 от 2000 г., бр.53 от 01, бр. 7 от 02, бр. 33, 48, 65 от 03)

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Системата на народната просвета полага основите на непрекъснато образование на гражданите на Република България, като осигурява изграждане на свободна морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език и култура, завършване на определените в ЗНП степени на образование и придобиване на професионална квалификация.
  1. Учениците ползват правото си на образование в държавните и общински училища, като:

2.1.            Не плащат такси за училищното обучение в рамките на държавните образователни изисквания;

2.2.            Ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си;

2.3.            Получават стипендии или издръжка за сметка на държавния бюджет съгласно наредба на МС.

 1. Системата на Народната просвета се регулира от единни държавни изисквания.
 2. Светското образование не допуска налагането на учениците на религиозни и идеологически доктрини.
 3. За дейности извън държавните образователни изисквания в държавни училища, за професионално обучение след завършено средно образование се плащат такси при условия и по ред определени със заповед на министъра на образованието и науката.
 4. Обучението и възпитанието на учениците се провежда на книжовен български език.
 5. Училищното обучение до 16 годишна възраст се осъществява в дневна форма на обучение и е задължително за всички граждани на Република България.
 6. В училището за учебната 2012/2013 година ще се обучават ученици по следните форми:

8.1.            Дневна форма на обучение от ІХ до ХІІ клас.

8.2.            Задочна форма на обучение.

8.3.            Самостоятелна форма на обучение.

8.4.            Самостоятелна платена форма на обучение над средно образование.

8.5.            Квалификационни курсове.

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

 

 

 1. Професионалното образование на ПТГ “Васил Левски” осигурява усвояването на общообразователния минимум и придобиване на квалификация по професия, съобразно държавните образователни изисквания.
 2. Училищното образование според съдържанието на подготовката е общо и професионално. Професионалното обучение осигурява придобиването на квалификация по професия съгласно държавните образователни изисквания за професионално образование и обучение и за придобиване на квалификация по професии и правоспособност за професии, за които се изисква такава.
 3. В ПТГ се приемат ученици, завършили основното си образование съгласно условия и ред определени с държавното образователно изискване на професионалното образование и обучение и утвърдения за съответната учебна година държавен план- прием.
 4. Директорът на техникума в срок до 01. 02. прави предложение до началника на инспектората по образованието и науката за план-прием на училището.
 5. Учениците могат да се преместват в паралелка на същото или в друго училище съгласно чл. 51 от ППЗНП при наличие на свободни места в приемащото училище. За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:

5.1.            Незаети места;

5.2.            Освободени през учебната година места. Освободените места се обявяват от директора в тридневен срок от освобождаването им в училището и в инспектората по образование и наука.

5.3.            Учениците могат да се преместват след успешно завършен клас при смяна на:

–          профила или професията съответно с друг профил или професия;

–          професия с професия;

–          профил с профил;

–          непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана паралелка или професия.

 1. Преместване на ученици от помощни училища в други държавни или общински училища се извършва през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок – по същия профил или професия и при смяна на профилирана паралелка или професия с непрофилирана паралелка, чрез полагане на изпити за определяне на достигнатия общообразователен минимум за клас, етап или степен на образование при условия и по ред определени от приемащото училище.
 2. Съгласно чл. 54 от ППЗНП учениците не могат да се преместват:

¨      В последния гимназиален клас при смяна на:

–          непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана;

–          профил с друг профил;

–          професия с професия.

¨      В последните два гимназиални класа при смяна на:

–          професия с друга професия;

–          профил с профил;

–          непрофилирана гимназиална паралелка с професия.

 1. Завършено професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование, със свидетелство за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност.

Свидетелството за професионална квалификация, свидетелство за правоспособност и удостоверение за професионално обучение се издават на ученици завършили ХІІ и ХІІІ клас успешно положили държавните изпити за придобиване на професионална квалификация съгласно държавните образователни изисквания за професионалното образование и обучение, за придобиването на квалификация по професии и за системата на оценяване от училището, в което ученикът е завършил професионалната подготовка. Тези  документи се издават съобразно чл. 57 и чл. 59 от ППЗНП.

 1. Съгласно чл. 60 от ППЗНП получената оценка на държавен зрелостен изпит за придобиване на средно образование както и на държавен зрелостен изпит, държавен изпит  за придобиване на професионална квалификация е окончателна. Когато получената оценка е слаб (2), ученикът може да се яви отново на съответния изпит без ограничения за възраст и брой изпитни сесии.
 2. ПТГ “Васил Левски” издава документ за завършено професионално образование, който съдържа всички данни съгласно държавните образователни изисквания за системата на Народната просвета.