Документи

План-график за провеждане на дейностите по самооценяване

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО,  МЛАДЕЖТА И  НАУКАТА

София-1000, бул.”Дондуков” 2а, тел.: 02/9217799

          ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Пощенски код: 5100, ул. „Ангел Кънчев” № 27

Директор: 061860286, Канцелария: 061860284

 

e-mail: tmtgo_@mail.bg; ptgvl@abv.bg

 

 

План-график за провеждане на дейностите по самооценяване

Области

Критерии

Показатели

Инстру-мента-риум

Срок за подготовка

Отговорник

Срок за провеждане на оценяването

Отговорник за провеждане на процедурата и събиране на доказателствения материал

Училищен медиджмънт

Система са осигуряване на качество на ПОО

 • Разработена училищна програма за повишаване качеството на предлаганото Професионално образование и обучение (ПОО);
 • Вътрешноучилищни критерии за установяване качеството на ПОО;
 • Създадена вътрешна система за осигуряване качеството на ПОО;
 • Създаден механизъм за мониторинг и контрол на ПОО;
 • Създаде механизъм за ранно предупреждение;
 • Изготвен доклад от проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване на по-високо качество на ПОО;

 

 

 

Чек-лист; анкетна карта

30.11.2012 г.

Инж. Данаилова,

Д. Борисова

07.07.2013 г.

Инж. Данаилова,

Д. Борисова

Инвестиции в ПОО

 • Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти;
 • Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета;
 • Наличие на собствени приходи на училището.

Анкетна карта

20.01.2013 г.

 Инж. Маречков;

З. Димитрова

30.06.2013 г.

Инж. Маречков,

З. Димитрова

Квалификационна дейност

 • Реализиране на квалификационната дейност за педагогическия персонал на вътрешноучилищно ниво;
 • Реализиране на квалификационна дейност за педагогическия персонал, проведена от други институции;
 • Споделяне на ефективни практики

Анкетна карта; чек-лист

20.01.2013 г.

Инж. Чешмеджиев,

Инж. Данаилова

30.06.2013 г.

Инж. Чешмеджиев;

Инж. Данаилова

Нормативно осигуряване

 • Осигурен достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на училището;
 • Осигурен достъп до учебната документация по изучаваните професии (специалности);
 • Състояние на училищната документация.

Анкетна карта, чек-лист

10.01.2013 г.

Инж. Чешмеджиев;

З. Димитрова

30.06.2013 г.

Инж. Чешмеджиев;

З. Димитрова

 

Училищен персонал

 • Наличие на правила и/или процедури при назначаване и съкръщаване на персонала;
 • Откритост и прозрачност при вземане на управленски решения;
 • Делигиране на права;
 • Критерии за оценка труда на учителите и служителите;
 • Наличие на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото ПОО;
 • Наличие на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности;
 • Качество на административното обслужване.

Интервю, анкетна карта

10.01.2013 г.

Инж. Маречков,

Д. Борисова

30.06.2013 г.

Инж. Маречков,

Д. Борисова

Училищна среда

Индивидуална среда на ученика

 • Наличие на мерки за адаптиране на ученика към училищната среда;
 • Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общонсти в зависимост от неговите интереси и потребности;
 • Осигурени условия за интерактивно учене.

Интервю, анкетна карта.

10.01.2013 г.

Инж. Данаилова,

Д. Борисова

30.06.2013 г.

Инж. Данаилова,

Д. Борисова

 

Училището като социално място

 • Създадени условия за интегриране на ученици със СОП;
 • Създадени условия за интегриране на обучавани възрастни в неравностойно положение;
 • Предприети мерки за социализиране на учени, за които българският език не е майчин;
 • Предприети мерки за социализиране на курсисти (обучавани възрастни), за които българският език не е майчин;
 • Наличие на правила за разрешаване на възникнали конфликти;
 • Дейности за превенция и разрешаване на конфликти;
 • Наличие на училищен сайт с актуална информация.

Анкетна карта

10.01.2013 г.

Инж. Маречков, З. Димитрова

30.06.2013 г.

Инж. Маречков,

З. Димитрова

 

Материално-техническа база

 • Осигурена достъпна архитектурна среда спрямо необходимите потребности;
 • Наличие на пропускателен режим, ориентири за ученици, родители и други външни лица;
 • Относителен брой (в %) на класните стаи, поддържани и оборудвани с необходимия инвентар спрямо общия брой на класните стаи;
 • Наличие на кабинети за професионално обучение;
 • Наличие на съвременно оборудвани учебни работилници (лаборатории) УТФ и др.;
 • Осигуреност с материали и консумативи за общообразователната подготовка;
 • Достъпни за всички ученици и по всяко време на учебния ден библиотека и интернет;
 • Функционално място на ученика в класната стая /кабинет/работилница/физкултурния салон-наличие на регламентирани отговорности за реда и чистотата на работното място и спазването им. Опазване на интериора и екстериора на училището;
 • Функционално място на учителя – осигурен постоянен достъп до интернет и до актуална научна и педагогическа литература;

Анкетна карта, чек-лист

10.01.2013 г.

Инж. Чешмеджиев;

Инж. Маречков

30.06.2013 г.

Инж. Чешмеджиев,

Инж. Маречков

Обучение и учене

Учебна дейност

 • Подготовка и планиране на уроците;
 • Структурата на урока е ясна за учениците и установена от проведен педагогически контрол;
 • Планиране и използване на ИКТ в урока

Портфолио; Книга за контролната дейност на директора и помощник директора

10.01.2013 г.

Инж. Чешмеджиев; инж. Данаилова, Д. Борисова

30.06.2013 г.

Инж. Чешмеджиев, инж. Данаилова,

 Д. Борисова

Оценяване и самооценяване

 • Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици и курсисти;
 • Критерии за оценяване – известни на учениците/курсистите;
 • Обсег на използването на ИКТ при оценяването по учебни предмети от професионална подготовка;
 • Ритмичност на оценяването;
 • Изградени умения у учениците/курсистите за самооценяване на практическо обучение;
 • Изградени умения у учителите за самооценяване

Портфолио; Книга за контролната дейност на директора и помощник директора

10.01.2013 г.

Инж. Чешмеджиев,

Инж. Данаилова,

Д. Борисова

30.06.2013

Инж. Чешмеджиев,

Инж. Данаилова,

Д. Борисова

Взаимоотношения ученик-учител, ученик-ученик

 • Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците;
 • Умения за работа в екип в паралелката;
 • Установена от учителя позитивна атмосфера в паралелките.

Портфолио; Книга за контролната дейност на директора и помощник директора

10.01.2013 г.

Инж. Чешмеджиев,

Инж. Данаилова,

Д. Борисова

30.06.2013

Инж. Чешмеджиев;

Инж. Данаилова;

Д. Борисова

Резултати от обучението

 • Относителен дял (в %) на отпадналите от обучение по програми за ПОО към броя на постъпилите в началото на обучението;
 • Относителен дял (в %) на успешно завършилите (и получили документ) ученици със СОП към започналите обучение по програми за ПОО;
 • Процент на успешно завършилите обучаеми възрастни лица в неравностойно положение, спрямо тези започнали обучение по програми за ПОО;
 • Относителен дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни зрелостни изпити към допуснатите до зрелостни изпити;
 • Относителен дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни квалификационни изпити към допуснатите;
 • Относителен дял (в %) на курсистите (обучаваните възрастни) успешно положили двата държавни квалификационни изпити към допуснатите;
 • Относителен дял (в %) на повтарящите ученици към общия брой ученици;
 • Относителен дял (в %) на отпадналите по различни причини от обучение по програми за ПОО ученици към броя на учениците за учебната година;
 • Относителен дял (в %) на отпадналите от обучение по програми за ПОО курсисти (обучавани възрастни) към общия им брой в училището;
 • Удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта и други;
 • Участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности;
 • Осигурен достъп на родителите до учебната документация по изучаваните професии/специалности;
 • Дейност на училищното настоятелство.

Справки, протоколи от квалификационни изпити

10.01.2013 г.

З. Димитрова,

инж. Маречков

30.06.2013

З. Димитрова,

Инж. Маречков

Външно партньорство

 • Взаимодействие с институциите в системата на народната просвета, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление;
 • Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на ЗД „Полиция”;
 • Взаимодействие с местната общественост;
 • Относителен дял в % на учениците, провели практическото си обучение на реални работни места при работодател
 • Относителен дял в % на курсистите (обучаваните възрастни), провели практическото си обучение на реални работни места при работодател;
 • Степен на съответствие между професионално-квалификационната структура на завършващите ПОО и потребностите от работна сила по професии и специалности на регионално равнище;
 • Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, вътрешно-нормативни документи, предложения, мнения, становища за и по политически проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база по гимназията;
 • Участие на работодатели при определянето на план-приема в гимназията;
 • Относителен дял (в %) на проведените държавни изпити за придобиване на професионална квалификация в участието на социалните партньори спрямо общия брой проведени държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната година;
 • Удовлетвореност на училищните партньори (спонсори, работодатели, браншови организации и др.) по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта и други.

Анкетна карта, чек-лист, интервю

10.01.2013 г.

Инж. Чешмеджиев,

Инж. Данаилова

30.06.2013 г.

Инж. Чешмеджиев, инж. Данаилова

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО,  МЛАДЕЖТА И  НАУКАТА

София-1000, бул.”Дондуков” 2а, тел.: 02/9217799

          ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Пощенски код: 5100, ул. „Ангел Кънчев” № 27

Директор: 061860286, Канцелария: 061860284

 

e-mail: tmtgo_@mail.bg; ptgvl@abv.bg

 

 

План-график за провеждане на дейностите по самооценяване

Области

Критерии

Показатели

Инстру-мента-риум

Срок за подготовка

Отговорник

Срок за провеждане на оценяването

Отговорник за провеждане на процедурата и събиране на доказателствения материал

Училищен медиджмънт

Система са осигуряване на качество на ПОО

 • Разработена училищна програма за повишаване качеството на предлаганото Професионално образование и обучение (ПОО);
 • Вътрешноучилищни критерии за установяване качеството на ПОО;
 • Създадена вътрешна система за осигуряване качеството на ПОО;
 • Създаден механизъм за мониторинг и контрол на ПОО;
 • Създаде механизъм за ранно предупреждение;
 • Изготвен доклад от проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване на по-високо качество на ПОО;

 

 

 

Чек-лист; анкетна карта

30.11.2012 г.

Инж. Данаилова,

Д. Борисова

07.07.2013 г.

Инж. Данаилова,

Д. Борисова

Инвестиции в ПОО

 • Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти;
 • Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета;
 • Наличие на собствени приходи на училището.

Анкетна карта

20.01.2013 г.

 Инж. Маречков;

З. Димитрова

30.06.2013 г.

Инж. Маречков,

З. Димитрова

Квалификационна дейност

 • Реализиране на квалификационната дейност за педагогическия персонал на вътрешноучилищно ниво;
 • Реализиране на квалификационна дейност за педагогическия персонал, проведена от други институции;
 • Споделяне на ефективни практики

Анкетна карта; чек-лист

20.01.2013 г.

Инж. Чешмеджиев,

Инж. Данаилова

30.06.2013 г.

Инж. Чешмеджиев;

Инж. Данаилова

Нормативно осигуряване

 • Осигурен достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на училището;
 • Осигурен достъп до учебната документация по изучаваните професии (специалности);
 • Състояние на училищната документация.

Анкетна карта, чек-лист

10.01.2013 г.

Инж. Чешмеджиев;

З. Димитрова

30.06.2013 г.

Инж. Чешмеджиев;

З. Димитрова

 

Училищен персонал

 • Наличие на правила и/или процедури при назначаване и съкръщаване на персонала;
 • Откритост и прозрачност при вземане на управленски решения;
 • Делигиране на права;
 • Критерии за оценка труда на учителите и служителите;
 • Наличие на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото ПОО;
 • Наличие на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности;
 • Качество на административното обслужване.

Интервю, анкетна карта

10.01.2013 г.

Инж. Маречков,

Д. Борисова

30.06.2013 г.

Инж. Маречков,

Д. Борисова

Училищна среда

Индивидуална среда на ученика

 • Наличие на мерки за адаптиране на ученика към училищната среда;
 • Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общонсти в зависимост от неговите интереси и потребности;
 • Осигурени условия за интерактивно учене.

Интервю, анкетна карта.

10.01.2013 г.

Инж. Данаилова,

Д. Борисова

30.06.2013 г.

Инж. Данаилова,

Д. Борисова

 

Училището като социално място

 • Създадени условия за интегриране на ученици със СОП;
 • Създадени условия за интегриране на обучавани възрастни в неравностойно положение;
 • Предприети мерки за социализиране на учени, за които българският език не е майчин;
 • Предприети мерки за социализиране на курсисти (обучавани възрастни), за които българският език не е майчин;
 • Наличие на правила за разрешаване на възникнали конфликти;
 • Дейности за превенция и разрешаване на конфликти;
 • Наличие на училищен сайт с актуална информация.

Анкетна карта

10.01.2013 г.

Инж. Маречков, З. Димитрова

30.06.2013 г.

Инж. Маречков,

З. Димитрова

 

Материално-техническа база

 • Осигурена достъпна архитектурна среда спрямо необходимите потребности;
 • Наличие на пропускателен режим, ориентири за ученици, родители и други външни лица;
 • Относителен брой (в %) на класните стаи, поддържани и оборудвани с необходимия инвентар спрямо общия брой на класните стаи;
 • Наличие на кабинети за професионално обучение;
 • Наличие на съвременно оборудвани учебни работилници (лаборатории) УТФ и др.;
 • Осигуреност с материали и консумативи за общообразователната подготовка;
 • Достъпни за всички ученици и по всяко време на учебния ден библиотека и интернет;
 • Функционално място на ученика в класната стая /кабинет/работилница/физкултурния салон-наличие на регламентирани отговорности за реда и чистотата на работното място и спазването им. Опазване на интериора и екстериора на училището;
 • Функционално място на учителя – осигурен постоянен достъп до интернет и до актуална научна и педагогическа литература;

Анкетна карта, чек-лист

10.01.2013 г.

Инж. Чешмеджиев;

Инж. Маречков

30.06.2013 г.

Инж. Чешмеджиев,

Инж. Маречков

Обучение и учене

Учебна дейност

 • Подготовка и планиране на уроците;
 • Структурата на урока е ясна за учениците и установена от проведен педагогически контрол;
 • Планиране и използване на ИКТ в урока

Портфолио; Книга за контролната дейност на директора и помощник директора

10.01.2013 г.

Инж. Чешмеджиев; инж. Данаилова, Д. Борисова

30.06.2013 г.

Инж. Чешмеджиев, инж. Данаилова,

 Д. Борисова

Оценяване и самооценяване

 • Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици и курсисти;
 • Критерии за оценяване – известни на учениците/курсистите;
 • Обсег на използването на ИКТ при оценяването по учебни предмети от професионална подготовка;
 • Ритмичност на оценяването;
 • Изградени умения у учениците/курсистите за самооценяване на практическо обучение;
 • Изградени умения у учителите за самооценяване

Портфолио; Книга за контролната дейност на директора и помощник директора

10.01.2013 г.

Инж. Чешмеджиев,

Инж. Данаилова,

Д. Борисова

30.06.2013

Инж. Чешмеджиев,

Инж. Данаилова,

Д. Борисова

Взаимоотношения ученик-учител, ученик-ученик

 • Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците;
 • Умения за работа в екип в паралелката;
 • Установена от учителя позитивна атмосфера в паралелките.

Портфолио; Книга за контролната дейност на директора и помощник директора

10.01.2013 г.

Инж. Чешмеджиев,

Инж. Данаилова,

Д. Борисова

30.06.2013

Инж. Чешмеджиев;

Инж. Данаилова;

Д. Борисова

Резултати от обучението

 • Относителен дял (в %) на отпадналите от обучение по програми за ПОО към броя на постъпилите в началото на обучението;
 • Относителен дял (в %) на успешно завършилите (и получили документ) ученици със СОП към започналите обучение по програми за ПОО;
 • Процент на успешно завършилите обучаеми възрастни лица в неравностойно положение, спрямо тези започнали обучение по програми за ПОО;
 • Относителен дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни зрелостни изпити към допуснатите до зрелостни изпити;
 • Относителен дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни квалификационни изпити към допуснатите;
 • Относителен дял (в %) на курсистите (обучаваните възрастни) успешно положили двата държавни квалификационни изпити към допуснатите;
 • Относителен дял (в %) на повтарящите ученици към общия брой ученици;
 • Относителен дял (в %) на отпадналите по различни причини от обучение по програми за ПОО ученици към броя на учениците за учебната година;
 • Относителен дял (в %) на отпадналите от обучение по програми за ПОО курсисти (обучавани възрастни) към общия им брой в училището;
 • Удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта и други;
 • Участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности;
 • Осигурен достъп на родителите до учебната документация по изучаваните професии/специалности;
 • Дейност на училищното настоятелство.

Справки, протоколи от квалификационни изпити

10.01.2013 г.

З. Димитрова,

инж. Маречков

30.06.2013

З. Димитрова,

Инж. Маречков

Външно партньорство

 • Взаимодействие с институциите в системата на народната просвета, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление;
 • Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на ЗД „Полиция”;
 • Взаимодействие с местната общественост;
 • Относителен дял в % на учениците, провели практическото си обучение на реални работни места при работодател
 • Относителен дял в % на курсистите (обучаваните възрастни), провели практическото си обучение на реални работни места при работодател;
 • Степен на съответствие между професионално-квалификационната структура на завършващите ПОО и потребностите от работна сила по професии и специалности на регионално равнище;
 • Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, вътрешно-нормативни документи, предложения, мнения, становища за и по политически проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база по гимназията;
 • Участие на работодатели при определянето на план-приема в гимназията;
 • Относителен дял (в %) на проведените държавни изпити за придобиване на професионална квалификация в участието на социалните партньори спрямо общия брой проведени държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната година;
 • Удовлетвореност на училищните партньори (спонсори, работодатели, браншови организации и др.) по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта и други.

Анкетна карта, чек-лист, интервю

10.01.2013 г.

Инж. Чешмеджиев,

Инж. Данаилова

30.06.2013 г.

Инж. Чешмеджиев, инж. Данаилова