Документи

Годишен план на комисията за самооценяване

УТВЪРДИЛ: __________________

Инж. Димитър Станчев,

Директор на ПТГ „В. Левски”

Горна Оряховица

 

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н

 

За дейността на комисията по самооценяване в

Професионална техническа гимназия „Васил Левски” град Горна Оряховица

За учебната 2012/2013 година

 

            ВИЗИЯ: Професионалната гимназия да бъде национално призната като училище, предоставящо качествена подготовка в областта на професионалното образование и обучение и ползващото се с доверието на стопанските организации – потребители на кадри и обществеността в региона.

МИСИЯ: Подготвяме ученици (курсисти по професии) специалности от професионални направления: „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати”; „Машиностроене, металообработване и металургия”; „Електротехника и енергетика”.

ЦЕННОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ:

 1. Качество на предлаганото от гимназията ПОО;
 2. Равните възможности за нашите ученици/курсисти, уважаване на тяхната индивидуалност, развиване на най-доброто у тях;
 3. Доверието едни на други за това, че използваме открита и прозрачна процедура спрямо всички ученици/курсисти;
 4. Насърчаването към учене през целия живот, чрез създаване на умения и нагласа за самооценка, желание и отговорност за непрекъснато професионално развитие;
 5. Обединението на членовете на колектива около общи идеи и ценности;
 6. Сътрудничество в колектива на гимназията и с други професионални гимназии, висши училища, стопански организации – партньори, родителска общност, общественост и други.

ЦЕЛ НА ПРЕДСТОЯЩОТО САМООЦЕНЯВАНЕ: Повишаване на качеството на ПОО и запазване и утвърждаване на Професионална техническа гимназия „Васил Левски” Горна Оряховица като професионален център.

ОБЛАСТИ И КРИТЕРИИ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО:

ОБЛАСТ 1: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 25 точки

Критерии:

 1. Система за осигуряване качество на ПОО – 9,50 точки
 2. Инвестиции в ПОО – 4 точки
 3. Квалификационна дейност – 2,50 точки
 4. Нормативно осигуряване – 3,00 точки
 5. Училищен персонал – 6,00 точки

ОБЛАСТ 2:УЧИЛИЩНА СРЕДА – 20 точки

Критерии:

 1. Индивидуална среда на ученика – 4,50 точки
 2. Училището като социално място – 6,50 точки
 3. Материално-техническа база – 9,00 точки

ОБЛАСТ 3: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ – 40 точки

Критерии:

 1. Учебна дейност – 10 точки
 2. Оценяване и самооценяване – 5 точки
 3. Взаимоотношения учени-учител; ученик-ученик – 10 точки
 4. Резултати от обучението – 5 точки
 5. Надграждане на знания и умения – 5 точки
 6. Педагогически постижения – 5 точки

ОБЛАСТ 4: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО – 15 точки

Критерии:

 1. Партньорство между преките участници в училищното образование – 7,50 точки
 2. Външно партньорство – 7,50 точки

 

СКАЛА НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА

 

От 81 до 100 точки – изключително

От 61 до   80 точки – много добро

От 41 до   60 точки – добро

От 21 до   40 точки – средно

Под 20 точки – ниско/слабо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВХОДАЩИ ДАННИ ОТ ПРЕДИШНО САМООЦЕНЯВАНЕ/ВЪНШНА ПРОВЕРКА И ДР.:

 

МЕТОДИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ВРЕМЕ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО:

 

 1. Планиране
 2. Прилагане
 3. Оценяване
 4. Преразглеждане/обратна връзка и процедури за промяна

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

 1. Да се идентифицират добрите практики и да се създадат условия за устойчивостта им;
 2. Да се идентифицират недостатъците и да се вземат мерки за отстраняването им;
 3. Да се разкрие потенциалът за развитие на професионалната гимназия;
 4. Да се насърчават партньорствата;
 5. Да се набележат по-резултатни начини за стимулиране на персонала.