Разписания и графици

УЧЕБНА 2022/2023 година

ГРАФИЦИ

РАЗПИСАНИЯ

2021-2022 учебна година

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

2020-2021 учебна година

График задочно обучение месец Март 2021

218-Седмично разписание втори срок 2020-2021 година

График задочно обучение месец Януари 2021

Правилник за вътрешния трудов ред 2020-2021-1

График задочно обучение 2020-2021 година -ноемврийска сесия

График задочно обучение 2020-2021 годинa

Правила за обучение в електронна среда

Правила за обучение в условията на пандемична опасност

Правилник за дейността на ПТГ за 2020-2021 г.

Правилник за вътрешния трудов ред 2020-2021

Годишен комплексен план за работата на ПТГ Васил Левски за учебната 2020-2021 година

Дневен режим на училището

Училищни учебни планове 2020-2021 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020-2021 година

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2020-2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

2019-2020 учебна година

Седмично разписание втори учебен срок на 2019-2020 година

218-Седмично разписание първи срок 2019-2020 година

График самостоятелно обучение 2019-2020 година

Училищни учебни планове 2019-2020 година

Училищни учебни програми по ЗИП за учебната 2019-2020 година (1)

Годишен комплексен план за работата на ПТГ Васил Левски – 2019-2020

Правилник за дейността на ПТГ 2019-20201

Дневен режим на ПТГ Васил Левски

Правилник за вътрешния трудов ред 2019-2020.docx

Единни училищни правила за прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2019-2020 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Правилник за дейността на ПТГ през 2018-2019 учебна година

Годишен комплексен план -2018-2019

Дневен режим на ПТГ

Седмично разписание втори учебен срок на 2018-2019 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за вътрешния трудов ред в ПТГ Васил Левски“ за учебната 2018-2019 година

Вътрешни правила за работната заплата в ПТГ“Васил Левски“    

Графици-на-ученици-от-самостоятелна форма на обучение за учебната 2018-2019 година

График-задочно-обучение-сесия-октомври за учебната 2018-2019 година 

График-задочно-обучение-сесия-ноември за учебната 2018-2019 година 

График задочно обучение сесия ФЕВРУАРИ 2018-2019 година

Програма за превенция за ранното напускане на училище

График задочно обучение 2019-2020 година