Правилници

УЧЕБНА 2022/2023 година

Стратегия за развитие на ПТГ за периода 2021-2025 година

Етичен кодекс на училищната общност

Училищни учебни планове

Дневна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение