Заявления , декларации и други документи

Заявления за стипендии

Заявление за отличен успех

Заявление за стипендия по болест

Заявление-декларация за социална

Заявление- за стипендия с един родит.

Заявления за издаване на оригинали и дубликати

Заявление за издаване на удостоверение за завършен  гимназиален епап

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършен  гимназиален епап

Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация

Заявление за издаване на дубликат на диплом за средно образование

Заявления от родители

Заявление за записване на ученик

Заявление за преминаване от самостоятелна в дневна форма на обучение

Заявление за отсъствия от директор

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас до 18год.

Други документи

Етичен кодекс на училищната общност

План за действие за БДП 2021гПлан БДП

Критерии за получаване на стипендии

Декларация за здравно осигуряване на навършилите 18год.

Заявление за включване в квалификационни курсове

Стратегия  за развитие на ПТГ за 2016-2021 година