Заявления , декларации и други документи

Заявления за стипендии

Заявление за отличен успех

Заявление за стипендия по болест

Заявление-декларация за социална

Заявление- за стипендия с един родит.

Заявления за издаване на оригинали и дубликати

Заявление за издаване на оригинал-дубликат

Заявления от родители

Заявление за записване на ученик

Заявление за преминаване от самостоятелна в дневна форма на обучение

Заявление за отсъствия от директор

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас до 18год.

Други документи

Стратегия за развитие на ПТГ за периода 2021-2025 година

Етичен кодекс на училищната общност

План за действие за БДП 2021гПлан БДП

Критерии за предоставяне на стипендии на учениците за втория учебен срок 2021-2022 г

Критерии за получаване на стипендии

Декларация за здравно осигуряване на навършилите 18год.

Заявление за включване в квалификационни курсове

Стратегия  за развитие на ПТГ за 2016-2021 година