Проекти

Интересно,вълнуващо,приятно

„Търновград – духът на хилядолетна България“ – един приятно изкаран следобед на учениците от групите по проект „Твоят час“ при ПТГ „Васил Левски“ Горна Оряховица

 

 

 

 

 

ИНТЕРЕСНИ ЗАНИМАНИЯ В ЧАСОВЕТЕ НА КЛУБОВЕТЕ

 ПО ПРОЕКТ “ Твоят час“

“ Устна и писмена реч и култура“

“ Туризъм и здраве“

Есенна разходка сред природата

“ Млад предприемач“

Участниците в клуб по интереси „Млад предприемач“ по проект „Твоят час“ подготви материали за благотворителен базар за 20 декември 2017 г.

“ Здравословен начин на живот „

 

 

Проект „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) „

През  учебната  2017/2018 година  в ПТГ“ Васил Левски“ се сформираха пет групи по проект“ Твоят час“:

  • “ Млад предприемач“
  • “ Туризъм и здраве“
  • “ Устна и писмена реч и култура“
  • “ Здравословен начин на живот „
  • “ Социалните мрежи- новата виртуална класна стая“

 

 

През учебната 2016/2017 година действаха:

Клуб“ Здравословен начин на живот“

Клуб“ Туризъм и здраве“