Проекти

Проекти 2021/2022 учебна година

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОЕКТ „Подкрепа за успех“ по Български език и литература в 12″а“ клас

на тема“ Успешна матура“ , с ръководител Дочка Борисова

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

* В изпълнение на Дейност 2 по проекта бе проведено обучение от 22.10 до 25.10.2021 на ученици от 8клас с цел усъвършенстване и повишаване уменията им да работят и използват електронната образователна платформа Microsoft Teams

* В изпълнение на Дейност 2 по проекта бе проведено обучение на 05.10 и 07.10.2021на ученици от 12 клас със СОП

на тема “ Работа със специализирани образователни платформи и образователни ресурси“

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Тематична област Дейност Клас Брой групи Брой ученици График Ръководител на група
               
1 БЕЛ

„Успешна матура“

Обучителни трудности  12 1 8 Ноември2021г Януари   2022г Дочка Борисова
2 Математика

„Математиката – интересна и необходима „

Обучителни трудности  10 1 4 Ноември2021

Януари 2022 г.

Татяна Бачийска

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

 • ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
 • ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН
 • РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ
 • ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
 • БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС
 • ОПТИМИЗИРАНЕ ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА
 • ИКТ- СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ
 • ИКТ- СРЕДСТВА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
 • ИКТ- ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекти  – 2020/2021 учебна година

     Утвърдени      групи 

Тематична област Дейност Клас Брой групи Брой ученици График Ръководител на група
               
1 БЕЛ

„Обичам те,

българска реч“

Обучителни трудности  10 1 8 Ноември2020г Юни 2021г Дочка Борисова
2 Математика

„Математиката – полезна     загадка“

Обучителни трудности  10 1 8 Ноември2020

Юни 2021 г.

Татяна Бачийска

 

 

 

Проект „Образование за утрешния ден“

На 09.06.20120  г клубът по интереси“ Социалните мрежи- новата виртуална класна стая“  се срещна с инспектор Калин Пенчев от Детска педагогическа стая към РПУ гр.Горна Оряховица.Темата на срещата беше да се дискутира Кибертормозът ,киберпрестъпленията и киберсигурността в социалните мрежи.Разгледаха се многото начини, по които можеш да защитиш своите онлайн данни от компютърни вируси, хакери и престъпници.Учениците  научиха разликата между това да бъдат пасивен наблюдател и човек, който се застъпва в ситуации на кибертормоз.  Запознаха се с основните форми на кибертормоза и насилието онлайн и какви са последствията от него.

 

 

 

Проекти,  по които работим във ПТГ“ Васил Левски“  за 2019/2020 учебна година

Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект „Образование за утрешния ден“

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ на Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

https://oud.mon.bg/

 Информация за проекта proekt_OP-ObrazUtreDne_031219

 Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2019 / 2020 г.

Утвърдена група  в ПТГ “ Васил Левски“ 

Клуб по интереси“ Социалните мрежи- новата виртуална класна стая“ с ръководител инж.Татяна Бачийска

 

 

Проект „Подкрепа за успех“

Стартират дейностите по проект „Подкрепа за успех“ за учебната 2019/2020 г

Утвърдени групи в ПТГ “ Васил Левски“

Тематична област Дейност Клас Брой групи Брой ученици График Ръководител на група
1 БЕЛ Обучителни трудности XII 1 8 февруари 2020 г. май2020 г. Дочка Борисова
2 БЕЛ Обучителни трудности X 1 6 Ноември 2019 г. Юни 2020 г. Дочка Борисова
3 Математика Обучителни трудности X 1 6 Декември 2019 г. Юни 2020 г. Татяна Бачийска

Интересно,вълнуващо,приятно

„Търновград – духът на хилядолетна България“ – един приятно изкаран следобед на учениците от групите по проект „Твоят час“ при ПТГ „Васил Левски“ Горна Оряховица

 

 

 

 

ИНТЕРЕСНИ ЗАНИМАНИЯ В ЧАСОВЕТЕ НА КЛУБОВЕТЕ

 ПО ПРОЕКТ “ Твоят час“

“ Устна и писмена реч и култура“

 

“ Туризъм и здраве“

Есенна разходка сред природата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Млад предприемач“

Участниците в клуб по интереси „Млад предприемач“ по проект „Твоят час“ подготви материали за благотворителен базар за 20 декември 2017 г.

 

“ Здравословен начин на живот „

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) „

През  учебната  2017/2018 година  в ПТГ“ Васил Левски“ се сформираха пет групи по проект“ Твоят час“:

 • “ Млад предприемач“
 • “ Туризъм и здраве“
 • “ Устна и писмена реч и култура“
 • “ Здравословен начин на живот „
 • “ Социалните мрежи- новата виртуална класна стая“

През учебната 2016/2017 година действаха:

Клуб“ Здравословен начин на живот“

Клуб“ Туризъм и здраве“