Административни услуги

Преместване на ученици в държавните и общинските училища

Издаване на удостоверения за валидиране

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документи за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверение, свидетелство, дипломи

Издаване на Удостоверение за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на Удостоверение за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация